NASLOVNICA

POVIJEST

LOVIŠTE

LOV

LOVAČKA KUĆA

STRELJAŠTVO

ČLANOVI

TIJELA DRUŠTVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIJELA DRUŠTVA          
       1. SKUPŠTINA DRUŠTVA
       2. PREDSJEDNIK DRUŠTVA
       3. IZVRŠNI ODBOR
       4. NADZORNI ODBOR
       5. STEGOVNI SUD
       6. OSTALA IMENOVANA TIJELA      
SKUPŠTINA DRUŠTVA :

          SKUPŠTINA DRUŠTVA JE NAJVIŠE TIJELO DRUŠTVA.

          SKUPŠTINU ČINE SVI ČLANOVI DRUŠTVA.

          SKUPŠTINA SE SASTAJE NAJMANJE JEDNOM GODIŠNJE.       PREDSJEDNIK DRUŠTVA: Tomislav Grguraš

       IZVRŠNI ODBOR:
             
IZVRŠNI ODBOR BROJI 9 ČLANOVA. ZA SVOJ RAD ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA ODGOVARAJU PREDSJEDNIKU.

         NADZORNI ODBOR:
              NADZORNI ODBOR IMA TRI ČLANA I DVA ZAMJENIKA ČLANA.       STEGOVNI SUD:
              STEGOVNI SUD IMA TRI ČLANA I DVA ZAMJENIKA ČLANA.

             
       OSTALA IMENOVANA TIJELA:

              1. TAJNIK DRUŠTVA: .
              2. RIZNIČAR DRUŠTVA:
              3. PROVODITELJ LGO:
              4. LOVOČUVARI:
             
              5. LOVNIK